باقیمانده سموم وآنتی بیوتیک درفرآورده های خام دامی

باقیمانده سموم در فرآورده های حیوانات  

محافظت از حیوانات مزرعه و طیور در مقابل تعدای از حشرات مزاحم و آفات از قبیل کنه ها ، جرب ها و انگلهای پوستی مربوطه ، مستلزم شناختن دوره زندگی آنها و چگونگی صدمات آنها به حیوانات و سپس بر نامه ریزی برای کنترل و یه حداقل رساندن جمعیت آنهاست . در امریکا میزان باقیمانده این سموم در گوشت حیوان و طیور وفرآورده های جانبی آنها توسط قوانین ایالتی (Federal law ) تنظیم و اجرا می شود . بدیهی است هر گونه محصولی با میزان غیر قابل قبول باقیمانده سم در آن با هزینه مالک ،ضبط و معدوم می گردد. سموم ذکر شده بالا می توانند ازطریق کار برد مستقیم بر روی بدن و یا تزریق و یا ار راه خوردن مواد غذائی آلوده به سم، به بدن راه یابند. دقت زیادی یاید مصروف گردد تا از باقیماندن سم بیش از استاندارد قابل قبول در بدن حیوانات و طیور اجتناب گردد.

جدول اطلاعات برخی حشره کش ها (pesticide )

در جدول ذیل هر یک از سموم بر اساس گروهی که به آن تعلق دارند ، نام عمومی آنها ، برخی اسامی تجارتی و فرمولاسیون ، فاصله مجاز زمانی آخرین درمان تا کشتاردام ، لیست گردیده اند ، همچنین آیا محصول مورد نظر دارای مجوز مصرف برای خرید و کار برد تحت قوانین ایالتی و یا وزارت محیط زیست ، املاک و پارک ها (Ministry of Environment, Lands & Parks (MELP) ) ویا هیات جبران خسارت کارگران (Workers' Compensation Board (WCB) ) می باشد ؟

Common Name

Chemical Class

Trade Name(s)

Formulations

PSI (days)

Applicator Certificate MELP

Applicator Certificate WCB

Abamectin

AV

Endecto

injection

42

No

no

Carbaryl

C

Sevin

WP, dust

7

No

yes

Coumaphos

OP

Co-Ral

dust bag

1

No

yes

Cyfluthrin

SP

CyLence

pour-on

1

No

no

Cypermethrin

SP

Stockaid

ear tag

remove

No

yes

Cypermethrin + Diazinon

SP
OP

Eliminator

ear tag

remove

No

yes

Diazinon

OP

Protector

ear tag

remove

No

yes

Diazinon

OP

Optimizer

ear tag

remove

No

yes

Dichlorvos

OP

various

EC, bait, strip

0

No

yes

Dimethoate

OP

Cygon
Lagon

EC
EC

N/A
N/A

no
no

yes
yes

Doramectin

AV

Dectomax

injection
pour-on

40
55

no
no

no
no

Eprinomectin

AV

Eprinex

pour-on

0

No

no

Fenthion

OP

Tiguvon
Spotton
Lysoff

pour-on
pour-on
EC

14
45
35

no
no
no

yes
yes
yes

Fenvalerate

SP

Bovaid

ear tag

remove

No

yes

Flucythrinate

SP

Guardian

ear tag

remove

No

yes

Ivermectin

AV

Ivomec

injection

35(beef cattle)
28 (hogs)

no

no

no

no

Ivermectin

AV

Ivomec

drench
pour-on

14(sheep)
49(beef cattle)

no
no

no
no

Ivermectin

AV

Ivomec

Bolus

184

No

no

Malathion

OP

Malathion, others

EC, dust

30

No

no

Methomyl

C

Premium Golden
Malrin, others

fly bait

N/A

No

yes

Methoxychlor

OC

Methoxychlor
Methoxol

EC
EC

7
7

no
no

no
no

Moxidectin

 

Cydectin

injection

36

No

no

Permethrin

SP

Delice

pour-on

0

No

no

Permethrin

SP

Ectiban

EC

5(poultry)
1-7(beef cattle)

no

no

Permethrin

SP

Ectiban

ear tag tape

remove

no

no

Permethrin

SP

GardStar

ear tag

remove

no

no

Permethrin

SP

Sentinel

EC

as per Ectiban

no

no

Permethrin

SP

Sanbar

EC

as per Ectiban

no

no

Permethrin

SP

Atroban

ear tag

remove

no

no

Permethrin

SP

Permectrin

ear tag

remove

no

no

Propoxur

C

Baygon

EC

N/A

No

yes

Rotenone

BT

various

dust, WP

0

No

yes

Tetrachlorvinphos

OP

Austin
Debantic
Debantic
Ectogard

ear tag
WP
ear tag
ear tag

remove
0
remove
remove

no
no
no
no

no
no
no
no

Trichlorfon

OP

Dipterex
Grubex
Neguvon
Warble Killer

bait
pour-on
pour-on
pour-on

N/A
21
21
21

no
no
no
no

yes
yes

/ 0 نظر / 154 بازدید