چـه می شـد گـر بُــوَد در چشم ملت

قـــضــــا و مـــجلـس و مــــَـردان دولـــــت

نـــگاهِ ویــــژه ای بر وضع بهـــــداشت
به دور از بحث کاشت و داشت و برداشت

نـــبــــاشد رنــگ بالاتــــر ز مشکـــی
مـــُراد از بحــــث ما هست دامپــــزشکی

همــــان بخشی که در حـــال اسارت
نـــــدارد از وزارت یـــــــک حـــــمـــایـــــت

بــــُود ناظر به هر محــــصول دامـــــی
اعــــــــم از خــــاویــار و شــیر و مــــاهی

نـــظارت می کند گوشت و عســل را
طبـــــابـــت می کنـــــد حتی جــَمــــَل را

نـــــمایــــد بررسی هرگــــــونه دردی
زَنـــــَد واکســـــــن برای مالـــــت و زردی

قــــرنطینه ، پژوهـــش ، پیشگــــیری
طـــیـــــور و آبــــــزی، بحـــث واگـیــــــری

صـــــدور هــــر مــــجوز هـــــر گواهی
بــــــرای کــرم ابــــریــشم و مـــــاهـــــی

دهــــــد پــــروانه تاسیس هر بخــش
اعــــــم از کارخــــانه ، شرکــــت پـخــش

اگــــــر باشد چنیـــن یک سازمانــــی 
بــــه این گستردگــی ،بــی یــار و حـامی

خــــــدایا بـــخش غیــــر دولتــــــی را 
کـــــه از هر سو چــشــَد بی حــُرمـتی را

خــــودت بـــنما حــــمایت در پـــناهت
کـــــه بهتر طــــــی کنـــد راه ســــــلامت

بــــه " مسئولین فنی" رحـــم فرمــــا
کــــه خون است ایـن دِلــش از کارفرمــــا

به بخـــــش دام و درمــــان و طبــابت
خــــدایــــا خود عــــطا کــن از ســـــلامت

/ 0 نظر / 37 بازدید